Featured

No Border Camp 2024

[English below] [Français ci-dessous] [unten auf Deutsch]

Ook dit jaar organiseren we weer een No Border Camp om actie te voeren, kennis uit te wisselen en de beweging verder op te bouwen. Het gaat om alle aspecten van het repressieve migratiebeleid in Nederland en Europa, zoals de grens-externalisering en -militarisering, de uitbuiting van arbeidsmigranten, de situatie in AZC’s, detentie en deportaties, en de opmars van extreemrechts.

Met de overwinning van de PVV in Nederland en andere extreemrechtse partijen in Europa wordt het migratiebeleid steeds strikter, onmenselijker, gewelddadiger en gevaarlijker. In Nederland blijft de opvang van vluchtelingen ondermaats. In de huidige coalitieonderhandelingen staat het inperken van immigratie centraal. De Europese Unie zet meer en meer in op externalisering van de Europese grenzen naar landen zoals Libië en uitbreiding van Frontex, de para-militaire grensbewakingsorganisatie in Europa die illegale pushbacks uitvoert. De EU werkt ook aan plannen om grote groepen asielzoekers direct aan de Europese buitengrenzen op te sluiten.

Wereldwijd wordt de militarisering verder opgevoerd met de invasie van Rusland in Oekraïne, de genocide in Palestina en grootschalige Europese bewapeningsplannen. Steeds meer wapens dus, met steeds meer risico’s voor gewapende conflicten die grote groepen mensen tot vluchten dwingen. Al deze conflicten raken veel domeinen waartegen mensen in actie komen, zoals de voortgaande uitstoot van broeikasgassen, de fossiele brandstofindustrie, de uitbuiting van mensen in Congo en elders, de mensenrechtenschendingen in Palestina, Libië en op de Middellandse Zee.

Tijdens het No Border Camp willen we groepen en activisten die actie willen voeren voor verandering samenbrengen om gezamenlijk een vuist te maken en kennis en vaardigheden uit te wisselen. Door de handen ineen te slaan kunnen we samen werken aan een wereld zonder grenzen en met vrijheid van beweging voor iedereen, maar ook aan een wereld waar mensen niet gedwongen op de vlucht hoeven te slaan.

20–25 augustus 2024, ergens in het midden van het land. Houd de website en socials in de gaten voor meer info.

Het organiseren van een No Border Camp kost geld. Je kunt ons steunen door een bijdrage over te maken op IBAN NL75INGB0004253090 tnv Ithaka, Utrecht, onder vermelding van “No Border Camp 2024”.

Kinderen

Als er vraag naar is, kunnen wij een kinderprogramma aanbieden. Als je hier belangstelling voor hebt, geef dit dan ruim van tevoren aan ons door. Vermeld in je e-mail ook de leeftijden van de kinderen en de dagen waar het om gaat.

Huisdieren

Laat je huisdieren alsjeblieft thuis. Als dat voor jou niet mogelijk is, neem dan alleen huisdieren mee die braaf, rustig en vriendelijk zijn tegenover mensen en andere dieren. Neem geen huisdieren mee naar workshops of acties en zorg ervoor dat er altijd toezicht is.

[English]

This year we are organizing another No Border Camp to take action, exchange knowledge and further build the movement. This concerns all aspects of the repressive migration policy in the Netherlands and Europe, such as border externalization and militarization, the exploitation of migrant workers, the situation in AZCs, detention and deportations, and the rise of the extreme right.

With the victory of the PVV in the Netherlands and other far-right parties in Europe, migration policy is becoming increasingly strict, inhumane, violent and dangerous. In the Netherlands, the reception of refugees remains substandard. Restricting immigration is central to the current coalition negotiations. The European Union is increasingly focusing on externalizing European borders to countries such as Libya and expanding Frontex, the para-military border control organization in Europe that carries out illegal pushbacks. The EU is also working on plans to detain large groups of asylum seekers directly at Europe’s external borders.

Worldwide, militarization is further intensified with Russia’s invasion of Ukraine, the genocide in Palestine and large-scale European armament plans. More and more weapons, with increasing risks of armed conflicts that force large groups of people to flee. All these conflicts touch on many areas that people are taking action against, such as the continued emissions of greenhouse gases, the fossil fuel industry, the exploitation of people in Congo and elsewhere, human rights violations in Palestine, Libya and the Mediterranean.

During the No Border Camp we want to bring together groups and activists who campaign for change to make a joint stand and exchange knowledge and skills. By joining forces we can work together towards a world without borders and with freedom of movement for everyone, but also towards a world where people are not forced to flee.

August 20–25, 2024, somewhere in the middle of the country. Keep an eye on the website and socials for more information.

Organizing a No Border Camp costs money. You can give your support by transfering a contribution to IBAN NL75INGB0004253090 in the name of Ithaka, Utrecht, the Netherlands, stating ‘No Border Camp 2024’.

Children

If there is demand for it, we may offer a children’s programme. If you are interested, please let us know well in advance, including the children’s ages and the days involved in your email.

Pets

Please leave your pets at home. If that is not possible for you, only bring pets that are well-behaved, quiet, and friendly towards people and other animals. Please do not take pets to workshops or actions, and make sure they are supervised at all times.

[Français]

Cette année, nous organisons un autre No Border Camp pour agir, échanger des connaissances et développer davantage le mouvement. Cela concerne tous les aspects de la politique migratoire répressive aux Pays-Bas et en Europe, tels que l’externalisation des frontières et la militarisation, l’exploitation des travailleurs migrants, la situation dans les AZC, la détention et les expulsions, ainsi que la montée de l’extrême droite.

Avec la victoire du PVV aux Pays-Bas et d’autres partis d’extrême droite en Europe, la politique migratoire devient de plus en plus stricte, inhumaine, violente et dangereuse. Aux Pays-Bas, l’accueil des réfugiés reste médiocre. La restriction de l’immigration est au cœur des négociations actuelles de la coalition. L’Union européenne se concentre de plus en plus sur l’externalisation des frontières européennes vers des pays comme la Libye et sur l’expansion de Frontex, l’organisation paramilitaire de contrôle des frontières en Europe qui effectue des refoulements illégaux. L’UE travaille également sur des projets visant à détenir d’importants groupes de demandeurs d’asile directement aux frontières extérieures de l’Europe.

Dans le monde entier, la militarisation s’intensifie encore avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le génocide en Palestine et les projets d’armement européens à grande échelle. De plus en plus d’armes, avec des risques croissants de conflits armés qui contraignent de larges groupes de personnes à fuir. Tous ces conflits touchent de nombreux domaines contre lesquels les gens agissent, tels que les émissions continues de gaz à effet de serre, l’industrie des combustibles fossiles, l’exploitation des personnes au Congo et ailleurs, les violations des droits de l’homme en Palestine, en Libye et en Méditerranée.

Pendant le No Border Camp, nous souhaitons rassembler des groupes et des militants qui font campagne pour le changement afin de prendre position commune et d’échanger leurs connaissances et leurs compétences. En unissant nos forces, nous pouvons œuvrer ensemble pour un monde sans frontières et avec la liberté de mouvement pour tous, mais aussi pour un monde où les gens ne sont pas obligés de fuir.

Du 20 au 25 août 2024, quelque part au milieu du pays. Gardez un œil sur le site Web et les réseaux sociaux pour plus d’informations.

Organiser un No Border Camp coûte de l’argent. Vous pouvez apporter votre soutien en transférant une contribution à l’IBAN NL75INGB0004253090 au nom d’Ithaka, Utrecht, Pays-Bas, en indiquant « No Border Camp 2024 ».

Enfants

Animaux domestiques

Veuillez laisser vos animaux à la maison. Si cela n’est pas possible pour vous, amenez uniquement des animaux bien élevés, calmes et amicaux envers les personnes et les autres animaux. N’amenez pas d’animaux aux ateliers ou aux actions et assurez-vous qu’ils sont toujours surveillés.

[Deutsch]

Dieses Jahr organisieren wir ein weiteres No Border Camp, um aktiv zu werden, Wissen auszutauschen und die Bewegung weiter auszubauen. Dies betrifft alle Aspekte der repressiven Migrationspolitik in den Niederlanden und Europa, wie etwa die Externalisierung und Militarisierung der Grenzen, die Ausbeutung von Wanderarbeitern, die Situation in AZCs, Inhaftierungen und Abschiebungen sowie den Aufstieg der extremen Rechten.

Mit dem Sieg der PVV in den Niederlanden und anderer rechtsextremer Parteien in Europa wird die Migrationspolitik immer strenger, unmenschlicher, gewalttätiger und gefährlicher. In den Niederlanden ist die Aufnahme von Flüchtlingen nach wie vor mangelhaft. Im Zentrum der aktuellen Koalitionsverhandlungen steht die Einschränkung der Zuwanderung. Die Europäische Union konzentriert sich zunehmend auf die Externalisierung europäischer Grenzen zu Ländern wie Libyen und den Ausbau von Frontex, der paramilitärischen Grenzkontrollorganisation in Europa, die illegale Pushbacks durchführt. Die EU arbeitet außerdem an Plänen, große Gruppen von Asylbewerbern direkt an Europas Außengrenzen festzuhalten.

Weltweit wird die Militarisierung durch den russischen Einmarsch in der Ukraine, den Völkermord in Palästina und groß angelegte europäische Aufrüstungspläne weiter verschärft. Immer mehr Waffen, zunehmende Risiken bewaffneter Konflikte, die große Menschengruppen zur Flucht zwingen. All diese Konflikte berühren viele Bereiche, gegen die Menschen vorgehen, etwa den anhaltenden Ausstoß von Treibhausgasen, die Industrie für fossile Brennstoffe, die Ausbeutung von Menschen im Kongo und anderswo, Menschenrechtsverletzungen in Palästina, Libyen und im Mittelmeerraum.

Während des No Border Camps wollen wir Gruppen und Aktivisten, die sich für Veränderungen einsetzen, zusammenbringen, um gemeinsam Stellung zu beziehen und Wissen und Fähigkeiten auszutauschen. Mit vereinten Kräften können wir uns gemeinsam für eine Welt ohne Grenzen und mit Bewegungsfreiheit für alle einsetzen, aber auch für eine Welt, in der Menschen nicht zur Flucht gezwungen werden.

20.–25. August 2024, irgendwo in der Mitte des Landes. Behalten Sie die Website und die sozialen Netzwerke im Auge, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Organisation eines No Border Camps kostet Geld. Sie können uns unterstützen, indem Sie einen Beitrag an IBAN NL75INGB0004253090 im Namen von Ithaka, Utrecht, Niederlande, mit dem Vermerk „No Border Camp 2024“ überweisen.

Kinder

Bei Bedarf können wir ein Kinderprogramm anbieten. Wenn Sie Interesse haben, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail auch das Alter der Kinder und die beteiligten Tage an.

Haustiere

Bitte lassen Sie Ihre Haustiere zu Hause. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, bringen Sie nur Haustiere mit, die sich gut benehmen, ruhig und freundlich gegenüber Menschen und anderen Tieren sind. Bringen Sie keine Haustiere zu Workshops oder Aktionen mit und stellen Sie sicher, dass diese stets beaufsichtigt werden

Nieuwe extreemrechtse aanval op vluchtelingen vraagt om verzet

Het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028 dat de beoogde regeringspartijen PVV, VVD, NSC en BBB in mei presenteerden leest in de eerste plaats als een onsamenhangend, bij elkaar geraapte verzameling punten van extreemrechtse signatuur. Terwijl allerlei beleidsterreinen genegeerd worden of worden afgeserveerd met platitudes, komen de eigen hobby’s van de partijen uitgebreid aan bod. De rancune druipt van het geheel af. In een column in NRC schreef Hassnae Bouazza treffend: “We gaan richting de democratische afgrond met een coalitie die met fanfare en al oorlog voert tegen kennis, kunst, cultuur, literatuur, wetenschap, het vrije woord, media, biculturele Nederlanders, moslims en de lhbti-gemeenschap.”

Het langste hoofdstuk van het akkoord is gewijd aan hét punt van overeenstemming: “Het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit.” Het is gevuld met een lange rij voornemens om vluchtelingen het leven zuur te maken. De reacties hierop zijn in de meeste gevallen opvallend mat, het al jarenlang aanhoudende gehamer op het aambeeld van xenofobie heeft een steeds strenger migratiebeleid, en extreemrechts in het algemeen, allang genormaliseerd. Parlementair links sputtert hier en daar wat over de meest extreme punten; grotere NGO’s spreken zich weliswaar duidelijker uit, maar hebben zich in de praktijk al neergelegd bij een koers die alleen gericht is op het afschaven van de scherpste randjes. Er zal hard gewerkt moeten gaan worden aan serieuzer, meer fundamenteel verzet tegen de concrete plannen van dit nieuwe kabinet én tegen het anti-migratiediscours dat veel breder politiek en maatschappelijk gedeeld wordt.

Crisis creëren

De basis van het kabinetsbeleid moet gelegd worden door het uitroepen van een acute noodtoestand, met het activeren van een uitzonderingsbepaling van de Vreemdelingenwet en het in het leven roepen van een Asielcrisiswet. Onderdeel daarvan is het intrekken van de Spreidingswet, zodat vluchtelingen in Ter Apel met de tekortschietende opvang- en registratiemogelijkheden weer tot verblijf voor de poorten zullen worden gedwongen. Beelden die de zo gecreëerde crisissituatie luister bij moeten zetten om nog strenger beleid door te voeren.

Noodmaatregelen moeten het makkelijker maken om bestaande procedures en rechtsbescherming buiten werking te stellen en nieuwe bevoegdheden in te stellen, zoals het opschorten van de behandeling van asielaanvragen, het afschaffen van asielvergunningen voor onbepaalde tijd en verdere versobering van de opvang.

Voor vluchtelingen betekent dit een leven in langdurige onzekerheid in slechte omstandigheden. Een reeks aanvullende voornemens moet hen het verder moeilijk maken: aanpassing van de bewijslastverdeling, uitlezen van mobiele telefoons, beperking van de rechtsbijstand, verkorten van de beroepstermijn, afschaffen van de mogelijkheid tot hoger beroep en het geheim houden van ambtsberichten.

Strafbeleid

Daarnaast worden strafmaatregelen een nog prominenter aspect van het hele beleid. Zogenaamde ‘kansarme asielzoekers’ worden in een ‘zo veel mogelijk versoberd en deels gesloten regime’ gezet. Hierin klinkt de echo door van het EU Migratie- en asielpact, waar opsluiting aan de grenzen de standaard wordt voor de categorie ‘kansarm’. Steeds verder versoberde opvang wordt ook het credo bij mensen die herhaald asielaanvragen, straf voor het gebruiken van juridische mogelijkheden.

Sowieso zullen meer vluchtelingen opgesloten gaan worden – geen nieuw voornemen, ook het afgetreden kabinet was het hier al over eens – en moet meer gedeporteerd gaan worden. Niet meewerken aan deportatie wordt strafbaar gesteld. De mogelijkheden voor het afgeven van ongewenstverklaringen worden uitgebreid en het moet eerder mogelijk worden asielprocedures stop te zetten en verblijfstitels vervallen te verklaren.

Afsluiten

Veel onderdelen van het migratiebeleid krijgen steeds meer vorm op Europees niveau, zeker als het gaat om grensbewaking en -controle, samenwerking met derde landen en deportaties, waarbij het EU-grensbewakingsagentschap Frontex een steeds grotere rol speelt. Het hoofdlijnenakkoord besteedt hier relatief weinig aandacht aan. De nieuwe regering zet in op verdere aanscherpingen in de EU-regelgeving en wil met andere EU-lidstaten werken aan opvang en behandeling van asielaanvragen in landen buiten de EU. Ook dit is niet nieuw: in navolging van de Britse plannen om asielprocedures uit te besteden aan Rwanda uitten verschillende EU-landen, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Nederland, al de wens dit ook te gaan doen. Italië heeft inmiddels een deal gesloten met Albanië met dezelfde strekking. En in mei stuurden vijftien EU-leden, waaronder Nederland, een brandbrief aan de Europese Commissie met de oproep voortvarender te werken aan afspraken over het buiten Europa afhandelen van asielaanvragen.

De nieuwe regering zet zich echter in meer gevallen af tegen de EU, in de zin dat het overal een schepje bovenop wil doen. Een opt out-clausule voor het EU migratiebeleid moet dit mede mogelijk maken, hoewel de kans dat dit zal lukken zeer klein wordt geacht, omdat alle EU-lidstaten akkoord moeten gaan met het verlenen van zo’n uitzonderingspositie. Hoe dan ook moet vooral duidelijk worden dat Nederland een strenger-dan-streng-beleid wil: inwillingspercentages moeten omlaag, meer landen (of delen daarvan) moeten als veilig voor terugkeer bestempeld worden, minder mogelijkheden voor gezinshereniging, bewaking aan de nationale grenzen met direct terugsturen van mensen naar Duitsland en België, deportatie van vluchtelingen die in een andere EU-lidstaat zijn afgewezen enzovoort.

Vluchtelingen zijn de vijand

Ook in veel andere kabinetsplannen klinkt xenofobie en racisme door, het is duidelijk dat vluchtelingen als de vijand gezien worden met “migratie, die hard drukt op wonen, zorg, onderwijs en financiële middels, en op de sociale samenhang in ons land”. Zo blijven zij de zondebokken die die door de ware schuldigen verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van het kapitalisme, zodat die zelf ongestoord macht en geld kunnen blijven accumuleren.

Juist de hele kapitalistische, nationalistische insteek die de rode draad vormt voor de voornemens in het hoofdlijnenakkoord op internationaal vlak, in het algemeen een ondergeschoven kindje van een zich achter stijgende muren opsluitende coalitie, zal alleen maar bijdragen aan het voeden van redenen die mensen elders op de vlucht dwingen. Een sterke westerse militarisering, meer wapenexporten, afbreken van internationaal klimaatbeleid en bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking – met alle kritiek die je op het beleid dienaangaande sowieso kunt hebben – vormen de hoofdpunten hiervan. Alleen als het gaat om het binnenhalen van kapitaal wordt de nationalistische benepenheid even afgeschud: “Bedrijven moeten zich in Nederland willen vestigen en willen blijven”, dus “verbetering van het vestigingsklimaat staat voorop”. Daarbij “wordt ook gekeken naar fiscale maatregelen”. Het kabinet dat vluchtelingen liever aan de grenzen ziet sterven dan ze op te vangen gooit de deuren wederom agenwijd open voor belastingontwijkende multinationals.

Risico verdere verrechtsing

In reactie op het hoofdlijnenakkoord wordt veel gesproken over de vermeende juridische onhaalbaarheid van veel van de plannen met betrekking tot migratie. Hoewel het inderdaad praktisch gezien te hopen valt dat enige mate van rechtsbescherming de aanval op vaak wanhopige mensen wat kan temperen, biedt dit geen soelaas. Recht buigt vaak makkelijk mee met de heersende politieke wind, en ook plannen die nog niet uitvoerbaar blijken hebben op z’n minst een belangrijke signaalfunctie door het beleid maximaal de extreemrechtse kant op te trekken.

Voor de coalitie dreigt zo een win-winsituatie te ontstaan. Elk voornemen dat z’n beslag kan krijgen draagt bij aan de uitvoering van de racistische agenda, terwijl met elk obstakel voor de plannen de verwijten en beschuldigingen richting degenen die uitvoering onmogelijk zouden maken – rechters, de EU, links – zullen toenemen. Zo kan falend beleid bij volgende verkiezingen gemobiliseerd worden om de koers nog verder naar rechts te verleggen.

Verzet

Van parlementair links, dat op zoveel vlakken vooral een beetje achter rechts aanhobbelt, en grote NGO’s zal geen fundamenteel verzet tegen de extreemrechtse anti-migratiekoers komen. Hassnae Bouazza stelde in haar column: “Progressieven hebben zich laten gijzelen door rechtse frames, want ze willen het netjes en volgens de regels doen, maar deze constructieve opstelling resulteert inmiddels te vaak in het geven van een respectabel gezicht aan mensonterend beleid. Beschaving vraagt soms ook wat sloopwerk.”

Er zijn in dit kader soms hoopgevende berichten van vluchtelingen die zelf terugvechten, tijdens hun reis, aan de grenzen of binnen Nederland. Maar er ligt hier ook een grote verantwoordelijkheid voor (witte) mensen die het privilege van de ‘juiste’ verblijfspapieren hebben. De no border-strijd is sterk verbonden met de anarchistische beweging en zal de komende jaren een speerpunt van verzet tegen dit extreemrechtse kabinet moeten zijn.

Het No Border Camp dat in augustus in het midden van het land plaatsvindt hoopt hier een katalyserende functie voor te hebben, met duidelijk zichtbare acties en mogelijkheden om samen te discussiëren, verbonden te sluiten en plannen te smeden. Verschillende organisaties en groepen zullen zich nadrukkelijk profileren tijdens het kamp. Zij kunnen meer steun en aansluiting goed gebruiken voor de taaie strijd die voor ons ligt.

RSS
Instagram