No Border Camp 2024

[English below] [Français ci-dessous] [unten auf Deutsch]

Ook dit jaar organiseren we weer een No Border Camp om actie te voeren, kennis uit te wisselen en de beweging verder op te bouwen. Het gaat om alle aspecten van het repressieve migratiebeleid in Nederland en Europa, zoals de grens-externalisering en -militarisering, de uitbuiting van arbeidsmigranten, de situatie in AZC’s, detentie en deportaties, en de opmars van extreemrechts.

Met de overwinning van de PVV in Nederland en andere extreemrechtse partijen in Europa wordt het migratiebeleid steeds strikter, onmenselijker, gewelddadiger en gevaarlijker. In Nederland blijft de opvang van vluchtelingen ondermaats. In de huidige coalitieonderhandelingen staat het inperken van immigratie centraal. De Europese Unie zet meer en meer in op externalisering van de Europese grenzen naar landen zoals Libië en uitbreiding van Frontex, de para-militaire grensbewakingsorganisatie in Europa die illegale pushbacks uitvoert. De EU werkt ook aan plannen om grote groepen asielzoekers direct aan de Europese buitengrenzen op te sluiten.

Wereldwijd wordt de militarisering verder opgevoerd met de invasie van Rusland in Oekraïne, de genocide in Palestina en grootschalige Europese bewapeningsplannen. Steeds meer wapens dus, met steeds meer risico’s voor gewapende conflicten die grote groepen mensen tot vluchten dwingen. Al deze conflicten raken veel domeinen waartegen mensen in actie komen, zoals de voortgaande uitstoot van broeikasgassen, de fossiele brandstofindustrie, de uitbuiting van mensen in Congo en elders, de mensenrechtenschendingen in Palestina, Libië en op de Middellandse Zee.

Tijdens het No Border Camp willen we groepen en activisten die actie willen voeren voor verandering samenbrengen om gezamenlijk een vuist te maken en kennis en vaardigheden uit te wisselen. Door de handen ineen te slaan kunnen we samen werken aan een wereld zonder grenzen en met vrijheid van beweging voor iedereen, maar ook aan een wereld waar mensen niet gedwongen op de vlucht hoeven te slaan.

20–25 augustus 2024, ergens in het midden van het land. Houd de website en socials in de gaten voor meer info.

Het organiseren van een No Border Camp kost geld. Je kunt ons steunen door een bijdrage over te maken op IBAN NL75INGB0004253090 tnv Ithaka, Utrecht, onder vermelding van “No Border Camp 2024”.

Kinderen

Als er vraag naar is, kunnen wij een kinderprogramma aanbieden. Als je hier belangstelling voor hebt, geef dit dan ruim van tevoren aan ons door. Vermeld in je e-mail ook de leeftijden van de kinderen en de dagen waar het om gaat.

Huisdieren

Laat je huisdieren alsjeblieft thuis. Als dat voor jou niet mogelijk is, neem dan alleen huisdieren mee die braaf, rustig en vriendelijk zijn tegenover mensen en andere dieren. Neem geen huisdieren mee naar workshops of acties en zorg ervoor dat er altijd toezicht is.

[English]

This year we are organizing another No Border Camp to take action, exchange knowledge and further build the movement. This concerns all aspects of the repressive migration policy in the Netherlands and Europe, such as border externalization and militarization, the exploitation of migrant workers, the situation in AZCs, detention and deportations, and the rise of the extreme right.

With the victory of the PVV in the Netherlands and other far-right parties in Europe, migration policy is becoming increasingly strict, inhumane, violent and dangerous. In the Netherlands, the reception of refugees remains substandard. Restricting immigration is central to the current coalition negotiations. The European Union is increasingly focusing on externalizing European borders to countries such as Libya and expanding Frontex, the para-military border control organization in Europe that carries out illegal pushbacks. The EU is also working on plans to detain large groups of asylum seekers directly at Europe’s external borders.

Worldwide, militarization is further intensified with Russia’s invasion of Ukraine, the genocide in Palestine and large-scale European armament plans. More and more weapons, with increasing risks of armed conflicts that force large groups of people to flee. All these conflicts touch on many areas that people are taking action against, such as the continued emissions of greenhouse gases, the fossil fuel industry, the exploitation of people in Congo and elsewhere, human rights violations in Palestine, Libya and the Mediterranean.

During the No Border Camp we want to bring together groups and activists who campaign for change to make a joint stand and exchange knowledge and skills. By joining forces we can work together towards a world without borders and with freedom of movement for everyone, but also towards a world where people are not forced to flee.

August 20–25, 2024, somewhere in the middle of the country. Keep an eye on the website and socials for more information.

Organizing a No Border Camp costs money. You can give your support by transfering a contribution to IBAN NL75INGB0004253090 in the name of Ithaka, Utrecht, the Netherlands, stating ‘No Border Camp 2024’.

Children

If there is demand for it, we may offer a children’s programme. If you are interested, please let us know well in advance, including the children’s ages and the days involved in your email.

Pets

Please leave your pets at home. If that is not possible for you, only bring pets that are well-behaved, quiet, and friendly towards people and other animals. Please do not take pets to workshops or actions, and make sure they are supervised at all times.

[Français]

Cette année, nous organisons un autre No Border Camp pour agir, échanger des connaissances et développer davantage le mouvement. Cela concerne tous les aspects de la politique migratoire répressive aux Pays-Bas et en Europe, tels que l’externalisation des frontières et la militarisation, l’exploitation des travailleurs migrants, la situation dans les AZC, la détention et les expulsions, ainsi que la montée de l’extrême droite.

Avec la victoire du PVV aux Pays-Bas et d’autres partis d’extrême droite en Europe, la politique migratoire devient de plus en plus stricte, inhumaine, violente et dangereuse. Aux Pays-Bas, l’accueil des réfugiés reste médiocre. La restriction de l’immigration est au cœur des négociations actuelles de la coalition. L’Union européenne se concentre de plus en plus sur l’externalisation des frontières européennes vers des pays comme la Libye et sur l’expansion de Frontex, l’organisation paramilitaire de contrôle des frontières en Europe qui effectue des refoulements illégaux. L’UE travaille également sur des projets visant à détenir d’importants groupes de demandeurs d’asile directement aux frontières extérieures de l’Europe.

Dans le monde entier, la militarisation s’intensifie encore avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le génocide en Palestine et les projets d’armement européens à grande échelle. De plus en plus d’armes, avec des risques croissants de conflits armés qui contraignent de larges groupes de personnes à fuir. Tous ces conflits touchent de nombreux domaines contre lesquels les gens agissent, tels que les émissions continues de gaz à effet de serre, l’industrie des combustibles fossiles, l’exploitation des personnes au Congo et ailleurs, les violations des droits de l’homme en Palestine, en Libye et en Méditerranée.

Pendant le No Border Camp, nous souhaitons rassembler des groupes et des militants qui font campagne pour le changement afin de prendre position commune et d’échanger leurs connaissances et leurs compétences. En unissant nos forces, nous pouvons œuvrer ensemble pour un monde sans frontières et avec la liberté de mouvement pour tous, mais aussi pour un monde où les gens ne sont pas obligés de fuir.

Du 20 au 25 août 2024, quelque part au milieu du pays. Gardez un œil sur le site Web et les réseaux sociaux pour plus d’informations.

Organiser un No Border Camp coûte de l’argent. Vous pouvez apporter votre soutien en transférant une contribution à l’IBAN NL75INGB0004253090 au nom d’Ithaka, Utrecht, Pays-Bas, en indiquant « No Border Camp 2024 ».

Enfants

Animaux domestiques

Veuillez laisser vos animaux à la maison. Si cela n’est pas possible pour vous, amenez uniquement des animaux bien élevés, calmes et amicaux envers les personnes et les autres animaux. N’amenez pas d’animaux aux ateliers ou aux actions et assurez-vous qu’ils sont toujours surveillés.

[Deutsch]

Dieses Jahr organisieren wir ein weiteres No Border Camp, um aktiv zu werden, Wissen auszutauschen und die Bewegung weiter auszubauen. Dies betrifft alle Aspekte der repressiven Migrationspolitik in den Niederlanden und Europa, wie etwa die Externalisierung und Militarisierung der Grenzen, die Ausbeutung von Wanderarbeitern, die Situation in AZCs, Inhaftierungen und Abschiebungen sowie den Aufstieg der extremen Rechten.

Mit dem Sieg der PVV in den Niederlanden und anderer rechtsextremer Parteien in Europa wird die Migrationspolitik immer strenger, unmenschlicher, gewalttätiger und gefährlicher. In den Niederlanden ist die Aufnahme von Flüchtlingen nach wie vor mangelhaft. Im Zentrum der aktuellen Koalitionsverhandlungen steht die Einschränkung der Zuwanderung. Die Europäische Union konzentriert sich zunehmend auf die Externalisierung europäischer Grenzen zu Ländern wie Libyen und den Ausbau von Frontex, der paramilitärischen Grenzkontrollorganisation in Europa, die illegale Pushbacks durchführt. Die EU arbeitet außerdem an Plänen, große Gruppen von Asylbewerbern direkt an Europas Außengrenzen festzuhalten.

Weltweit wird die Militarisierung durch den russischen Einmarsch in der Ukraine, den Völkermord in Palästina und groß angelegte europäische Aufrüstungspläne weiter verschärft. Immer mehr Waffen, zunehmende Risiken bewaffneter Konflikte, die große Menschengruppen zur Flucht zwingen. All diese Konflikte berühren viele Bereiche, gegen die Menschen vorgehen, etwa den anhaltenden Ausstoß von Treibhausgasen, die Industrie für fossile Brennstoffe, die Ausbeutung von Menschen im Kongo und anderswo, Menschenrechtsverletzungen in Palästina, Libyen und im Mittelmeerraum.

Während des No Border Camps wollen wir Gruppen und Aktivisten, die sich für Veränderungen einsetzen, zusammenbringen, um gemeinsam Stellung zu beziehen und Wissen und Fähigkeiten auszutauschen. Mit vereinten Kräften können wir uns gemeinsam für eine Welt ohne Grenzen und mit Bewegungsfreiheit für alle einsetzen, aber auch für eine Welt, in der Menschen nicht zur Flucht gezwungen werden.

20.–25. August 2024, irgendwo in der Mitte des Landes. Behalten Sie die Website und die sozialen Netzwerke im Auge, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Organisation eines No Border Camps kostet Geld. Sie können uns unterstützen, indem Sie einen Beitrag an IBAN NL75INGB0004253090 im Namen von Ithaka, Utrecht, Niederlande, mit dem Vermerk „No Border Camp 2024“ überweisen.

Kinder

Bei Bedarf können wir ein Kinderprogramm anbieten. Wenn Sie Interesse haben, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit. Bitte geben Sie in Ihrer E-Mail auch das Alter der Kinder und die beteiligten Tage an.

Haustiere

Bitte lassen Sie Ihre Haustiere zu Hause. Wenn Ihnen das nicht möglich ist, bringen Sie nur Haustiere mit, die sich gut benehmen, ruhig und freundlich gegenüber Menschen und anderen Tieren sind. Bringen Sie keine Haustiere zu Workshops oder Aktionen mit und stellen Sie sicher, dass diese stets beaufsichtigt werden

Author: nbc

Supporting No Border Camps in Europe. #AbolishFrontex

RSS
Instagram