No Border Camp 2024

[English below]

Ook dit jaar organiseren we weer een No Border Camp om actie te voeren, kennis uit te wisselen en de beweging verder op te bouwen. Het gaat om alle aspecten van het repressieve migratiebeleid in Nederland en Europa, zoals de grens-externalisering en -militarisering, de uitbuiting van arbeidsmigranten, de situatie in AZC’s, detentie en deportaties, en de opmars van extreemrechts.

Met de overwinning van de PVV in Nederland en andere extreemrechtse partijen in Europa wordt het migratiebeleid steeds strikter, onmenselijker, gewelddadiger en gevaarlijker. In Nederland blijft de opvang van vluchtelingen ondermaats. In de huidige coalitieonderhandelingen staat het inperken van immigratie centraal. De Europese Unie zet meer en meer in op externalisering van de Europese grenzen naar landen zoals Libië en uitbreiding van Frontex, de para-militaire grensbewakingsorganisatie in Europa die illegale pushbacks uitvoert. De EU werkt ook aan plannen om grote groepen asielzoekers direct aan de Europese buitengrenzen op te sluiten.

Wereldwijd wordt de militarisering verder opgevoerd met de invasie van Rusland in Oekraïne, de genocide in Palestina en grootschalige Europese bewapeningsplannen. Steeds meer wapens dus, met steeds meer risico’s voor gewapende conflicten die grote groepen mensen tot vluchten dwingen. Al deze conflicten raken veel domeinen waartegen mensen in actie komen, zoals de voortgaande uitstoot van broeikasgassen, de fossiele brandstofindustrie, de uitbuiting van mensen in Congo en elders, de mensenrechtenschendingen in Palestina, Libië en op de Middellandse Zee.

Tijdens het No Border Camp willen we groepen en activisten die actie willen voeren voor verandering samenbrengen om gezamenlijk een vuist te maken en kennis en vaardigheden uit te wisselen. Door de handen ineen te slaan kunnen we samen werken aan een wereld zonder grenzen en met vrijheid van beweging voor iedereen, maar ook aan een wereld waar mensen niet gedwongen op de vlucht hoeven te slaan.

20–25 augustus 2024, ergens in het midden van het land. Houd de website en socials in de gaten voor meer info.

[English]

This year we are organizing another No Border Camp to take action, exchange knowledge and further build the movement. This concerns all aspects of the repressive migration policy in the Netherlands and Europe, such as border externalization and militarization, the exploitation of migrant workers, the situation in AZCs, detention and deportations, and the rise of the extreme right.

With the victory of the PVV in the Netherlands and other far-right parties in Europe, migration policy is becoming increasingly strict, inhumane, violent and dangerous. In the Netherlands, the reception of refugees remains substandard. Restricting immigration is central to the current coalition negotiations. The European Union is increasingly focusing on externalizing European borders to countries such as Libya and expanding Frontex, the para-military border control organization in Europe that carries out illegal pushbacks. The EU is also working on plans to detain large groups of asylum seekers directly at Europe’s external borders.

Worldwide, militarization is further intensified with Russia’s invasion of Ukraine, the genocide in Palestine and large-scale European armament plans. More and more weapons, with increasing risks of armed conflicts that force large groups of people to flee. All these conflicts touch on many areas that people are taking action against, such as the continued emissions of greenhouse gases, the fossil fuel industry, the exploitation of people in Congo and elsewhere, human rights violations in Palestine, Libya and the Mediterranean.

During the No Border Camp we want to bring together groups and activists who campaign for change to make a joint stand and exchange knowledge and skills. By joining forces we can work together towards a world without borders and with freedom of movement for everyone, but also towards a world where people are not forced to flee.

August 20–25, 2024, somewhere in the middle of the country. Keep an eye on the website and socials for more information.

Author: nbc

Supporting No Border Camps in Europe. #AbolishFrontex

RSS
Instagram